Trường Bộ Kinh hay Bộ kinh dài" (từ Pali digha nghĩa l??) đó là bộ kinh đứng đầu của Tam Tạng Thánh Điển,  gồm 34 bài kinh,được chia thành 3 đại phẩm - The Digha Nikaya, or "Collection of Long Discourses" (Pali digha = "long") is the first division of the Sutta Pitaka, and consists of thirty-four suttas, grouped into three vaggas, or divisions:

  1. Silakkhandha-vagga — The Division Concerning Morality (13 suttas)- Đại phẩm nói về Đạo Đức
  2. Maha-vagga — The Large Division (10 suttas)- Gồm những bộ kinh lớn nhất trong Trường Bộ Kinh
  3. Patika-vagga — The Patika Division (11 suttas) - Đại Phẩm Patika

Bản dịch tuyệt hảo của Trường Bộ Kinh là bộ của Maurice Walshe đ??inh Trường Bộ của Đức Phật: Bản dịch Kinh Trường Bộ (Tựa đề cổ xưa lຠT? Nghe Như Vầy) (Boston: Wisdom Publications, 1987). Hợp tuyển khả quan của kinh điển chọn lọc Handful of Leaves (Vol.1), dịch bởi Ngài Thanissaro (phân phối bởi Sati Center for Buddhist Studies) - An excellent modern translation of the complete Digha Nikaya is Maurice Walshe's The Long Discourses of the Buddha: A Translation of the Digha Nikaya (formerly titled: Thus Have I Heard) (Boston: Wisdom Publications, 1987). A fine anthology of selected suttas is Handful of Leaves (Vol. 1), by Thanissaro Bhikkhu (distributed by the Sati Center for Buddhist Studies).

The translator appears in the square brackets []. The braces {} contain the volume and starting page number in the PTS romanized Pali edition.