Kinh Chuyển Pháp Luân

TT Giác Đẳng giảng tại bảo tháp Chaukhandi, Sarnath trong chuyến hành hương Ấn Độ ngày

Đức Phật Ngài dạy về con đường trung đạo, con đường mà Đức Phật đă chứng ngộ con đường đem lại nhăn quan và tri kiến và đưa đến an tịnh, trí tuệ cao siêu, giác ngộ Niết-Bàn. Đó là Bát Chánh Đạo và Tứ Diệu Đế.

Bát Chánh Đạo là con đường có 8 chi phần là Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm và Chánh Định. Phần tiếp theo Đức Phật Ngài giảng về Tứ Đế, đầu tiên Ngài giảng về bốn sự thật vi diệu và bốn sự thật quan trọng mà một vị giác ngộ thành tựu tuệ giác không thể không biết đến.

1) Diệu Đế thứ nhất. Là Khổ Diệu Đế tức là sự thật về đau khổ. Ngài dạy rng tất cả chúng ta trong đời này dù là già hay trẻ, sang hay hèn, dù ở bất cứ giai cấp nào bất cứ cảnh giới nào, dù là tỳ kheo hay tỳ kheo ni th́ chúng ta cũng bị sanh là khổ, già là khổ, bịnh là khổ, chết là khổ và thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ, muốn không được là khổ, chấp thủ năm uẩn là khổ, ưu sầu năo là khổ.

2) Diệu Đế thứ hai. Là Tập Khổ Đế. Nguyên nhân của sự đau khổ. Ngài dạy dựa trên hai sự thật nm ở trong một nhân tố gọi là tanha hay là khát ái. Khát ái tức là cái ḿnh muốn và không bao giờ thoả măn. Ví như qúi vị khát nước mà qúi vị uống nước muối th́ không bao giờ hết khát th́ tâm của chúng ta luôn luôn mong muốn một cái ǵ đó cho dù chúng ta đă đạt đến nó rồi nhưng chúng ta cũng t́m cái khác nữa. Ví dụ như chúng ta từ Mỹ muốn sang bên đây nhưng mà đến đây rồi th́ chúng ta lại nghĩ đến đề mục khác nữa. Hay là chúng ta nghĩ có cái ǵ đó th́ ḿnh vui nhưng mà rồi khi có nó th́ chúng ta lại đi t́m một cái ǵ khác nữa. Th́ đó gọi là tanha. Sự trầm kha của chúng ta là không bao giờ thoả măn với cái ḿnh đang có.

3) Diệu Đế thứ ba gọi là Diệt Khổ Đế. Là sự chấm dứt khổ đau tức là chân hạnh phúc. Th́ Đức Phật Ngài định nghĩa hạnh phúc rất đơn giản không c̣n khổ đau nữa gọi là nirodha, không c̣n khổ đau nữa là hạnh phúc và muốn không c̣n khổ đau nữa th́ Đức Phật Ngài dạy con đường đi đến sự diệt khổ là Bát Chánh Đạo.

4) Diệu Đế thứ tư là Đạo Đế. Tức là con đường đi đến sự diệt khổ là Bát Chánh Đạo gồm chánh kiến là cái nh́n của chúng ta được chân chánh, lời nói được chân chánh, rồi hành động được chân chánh, sự nuôi mạng được hiền thiện và ba chi sau là chánh tinh tấn, chánh định và chánh niệm.

Sau khi Đức Phật Ngài dạy về bốn Diệu Đế, Ngài nói đến Ba Luân Mười Hai Chuyển.

Ba luân ở đây tức là mỗi một Diệu Đế th́ được nh́n trên ba khía cạnh.

Thí dụ như ḿnh nói theo pháp học đây là Khổ,

rồi sự Khổ cần được biết,

và sự Khổ đă được biết.

Đó là phương diện pháp học và pháp hành.

Rồi đây là Tập Đế và Tập Đế cần được diệt và Tập Đế đă được diệt và Tập đế đă được biết.

Đây là Diệt Đế và Diệt Đế cần được chứng ngộ và Diệt Đế đă được chứng ngộ.

Đây là Đạo đế và Đạo Đế cần được tu tập và Đạo Đế đă được tu tập.

Tức là một người mà hiểu biết vấn đề và nh́n thấy ba luân tức là nh́n thấy thế nào là Khổ,

thế nào là Tập,

thế nào là Diệt,

thế nào là Đạo,

và sau đó th́ chúng ta biết là nên làm ǵ với thứ đó.

Th́ Khổ Đế là học để biết.

Tập Đế học để Diệt.

Và Diệt Đế học để chứng.

Đạo đế học tu tập và sau này để xác chứng

Và Khổ Đế ta được biết đă được diệt,

Diệt Đế đă được chứng

Đạo Đế đă được tu tập.

Đức Phật Ngài Khng định một điều rng nếu mà Ngài chưa có chứng ngộ Tứ Đế cho ba luân khai triển th́ Ngài không có tuyên bố với thế giới này là Ngài đă chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Chúng ta nói ngn gọn bài kinh này là như vậy. Bài kinh này về sau Tôn Giả Xá Lợi Phất Ngài đă nhc lại giáo lư Tứ Đế và Ngài nói rng là "ở trong tất cả những dấu chân của con vật th́ dấu chân con voi là dấu chân lớn và những dấu chân của những con vật khác đều có thể nm lọt trong đó." Ngài gọi là giáo lư Tứ Đế là giáo lư phẩm quan của Đạo Phật và tất cả giáo lư của Đạo Phật đều nm trong giáo lư Tứ Đế.

Sau khi Đức Phật Ngài giảng về bài kinh Chuyển Pháp Luân này th́ bng tâm tư của Ngài người đệ tử đầu tiên ở trong giáo pháp tức là Kondanna tức là Ngài Kiều Trần Như đă chứng quả Nhập Lưu tức là niềm tin bất thối, lúc đó Ngài đă nói lên câu "Anna Kondanna, Anna Kondanna" tức là "Kiều Trần Như đă liễu ngộ", chữ liễu ngộ ở đây tức là thấy xuyên suốt, tức là thật sự thấy, thật sự biết, và cái biết cái thấy đó không thay đổi. Về sau chúng ta gọi là A Nhă Kiều Trần Như tức là Ngài Kiều Trần Như đă liễu ngộ.

Sau khi Đức Thế Tôn thuyết bài kinh Chuyển Pháp Luân th́ Ngài đưa tay lên nói là "hăy đến đây 5 vị tỳ kheo" th́ 5 vị tỳ kheo đầu tiên là các Ngài Kondanna, Ngài Mahanama, Ngài A Xà Chí, Ngài Bhadrica, Ngài Dasadaha-Casyaba đều là những vị thông tuệ và Đức Thế Tôn đă cho 5 vị đó trở thành 5 vị tỳ kheo trong giáo pháp, và chính tại nơi này ra đời của Tam Bảo trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Từ đó về sau chúng ta có câu "Tam Bảo Trụ Thế" tức là sự hoàn tất của Tam Bảo.

 

 

Trở về Trang phapluan.net

Trở về Trang Chính 

Đầu trang