Dieu Phap Homepage

    

Từ Điển Phật Học


...... ... .

 

TỔ ĐÌNH MINH ĐĂNG QUANG

PHẬT HỌC TỪ ĐIỂN

BUDDHIST DICTIONARY
VIETNAMESE-ENGLISH
ENGLISH-VIETNAMESE
SANSKRIT/PALI-VIETNAMESE

THIỆN PHÚC

 

 PHỤ LỤC (APPENDICES)

 

PHỤ LỤC A—APPENDIX A

NHỮNG KINH PHỔ THÔNG

POPULAR SUTRAS

 

1. Kinh A Di Đ —Sukhavati Vyuha Sutra

2. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa-Phẩm Phổ Môn. The Lotus Sutra-Chapter on the Universal Gateway of Avalokitesvara Bodhisattva

3. Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức—The Sutra on the Merit and Virtue of The Original Pledges by the Medicine Buddha

4. Kinh Hoa Nghiêm-Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện The Avatamsaka Sutra-Chapter 40: The Practices And Vows of the Bodhisattva Universal Worthy

5. Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa—The Vajracchedika Prajna Paramita Sutra

6. Kinh Lễ Sáu Phương—The Worship in the Six Directions Sutra

7. Tâm Kinh—Prajna Paramita Hridaya Sutra

8. Kinh Từ Thiện—Meitri Sutra

9. Kinh Vu Lan—The Ullambana Sutra

 

 

PHỤ LỤC B -Appendix B

The Dhammapada Sutta

Kinh Pháp Cú

 

PHỤ LỤC C- Appendix C

Kinh Bách Dụ

Sakyamuni’s One Hundred Fables

 

PHỤ LỤC D-  Appendix D

Kinh Tứ Thập Nhị Chương

Sutra in Forty-Two Sections

 

PHỤ LỤC E- Appendix E

Những Kinh Quan Trọng Trong Phật Giáo Nguyên Thủy

Important Sutras in the Theravadan Buddhism

 

PHỤ LỤC F- Appendix F

Kinh Pháp Bảo Ð n

The Jewel Platform Sutra

 

PHỤ LỤC G- Appendix G

Kink Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Ða

The Vajracchedika Prajna Paramita Sutra

 

PHỤ LỤC H- Appendix H

Kinh Phạm Võng

The Brahma Net Sutra

 

PHỤ LỤC I- Appendix I

Kinh Pháp Hoa-Phẩm Quán Thế Âm

The Lotus Sutra-Chapter Avalokitesvara Bodhisattva 

 

PHỤ LỤC J- Appendix J

Kinh Thi Ca La Việt

The Sigalaka Sutra

Advice To Lay People

 

PHỤ LỤC K- Appendix K

Kinh Duy Ma Cật

The Vimalakirti Sutra

 

PHỤ LỤC L- Appendix L

Kinh Ðịa Tạng

The Earth-Store Bodhisattva Sutra

 

PHỤ LỤC M- Appendix M

Kinh Niệm Xứ

The Satipatthana Sutta

 

PHỤ LỤC N- Appendix N

Kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm

The Anapanasatisuttam

 

 

---o0o---

Phụ Lục  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N

---o0o---

Mục Lục | Việt Anh | Anh -Việt | Phạn/Pali-Việt | Phụ Lục

---o0o---

Trình b y: Minh Hạnh & Thiện Php

Cập nhật: 3-17-2006


Webmaster:Minh Hạnh & Thiện Php

 Trở về Trang chnh Diệu Php

Top of page

 

Source: Trang Web Quảng Đức