Chùa Pháp Luân (Phap Luan Buddhist Cuture Center) 13913 S. Post Oak Rd, Houston TX 77045, Phone: (713) 433-4364, Fax: (832) 550-2889.

Những bài mới trong ngày

Mục Lục

KINH TẬP SUTTANIPÀTA - (VII) Kinh Kẻ Bần Tiện (Vasalasuttam) (Sn 21)

Mi Tien Van DAo

116. Người phẫn nộ, hiềm hận,
Ác nhân, gièm pha người,
Ác tà kiến, man trá,
Ðược biết là bần tiện.

117. Ai ở đây hại vật,
Một sanh, hoặc hai sanh,
Không thương xót hữu tình,
Ðược biết là bần tiện.


Phật Học Vấn Đạo -Chữ suy tầm (vitakka) phải chăng là "sự miên man" của tâm ?

TT Giác Đẳng: Thật ra trong đời sống của chúng ta ai cũng có ít nhiều sự chi phối trên phương diện này hoặc trên phương diện khác. Nhưng, nếu chúng ta thường nghĩ về điều gì, chúng ta thường miên man về điều gì và điều đó nó làm bận lòng, nó cứ lập đi lập lại, nó cứ là một cái gì đó da diết ở trong lòng. Thì về điểm đó chúng ta nên để ý không khéo thì nó trở thành một thứ suy tầm mà suy tầm này nó ăn sâu vào trong lòng thì nó chi phối sự tu tập. . (xem tiếp)


Mỗi Ngày Trầm Tư Sanh Tử

Có nhiều khi người ta làm lớn chuyện về xác của con người, nhưng Đức Phật Ngài nói rằng khi tâm thức lià bỏ thì thể xác này như một khúc gỗ mục mà thôi. Cuộc đời nó là như vậy. Thân của chúng ta chao chuốt cho nhiều, rồi nghĩ về nó cho thật là nhiều, nhưng rồi cuối cùng khi chúng ta đối diện với nó thì chúng ta thấy rằng nó thay đổi biến dịch theo thời gian. Thì phải nói rằng hằng bao nhiêu bài học lớn trong cuộc sống mà chúng ta không thể dễ dàng để tiêu hoá.
TT Giác Đẳng - Xác thân khổ lụy.


Những bài giảng của TT Giác Đẳng


Chùa Pháp Luân - Hình ảnh tuần lễ tu học - ĐẠI HỌC HÈ PHẬT GIÁO 2014

PHẬT PHÁP BUDDHADAMMA.

CHÌA KHÓA HỌC PHẬT - Access to Insight.

BÀI GIẢNG GHI ÂM.

NHỮNG BÀI GIẢNG CỦA TT GIÁC ĐẲNG.

ĐẠI HỌC HÈ PHẬT GIÁO 2014.

TIN TỨC PHẬT GIÁO.

VƯỜN HOA ĐẠO.

TRANG TƯỞNG NIỆM HT. HỘ GIÁC.

PHẬT HỌC VẤN ĐẠO.

  • HÌNH ẢNH SINH HOẠT.

  • CÚNG DƯỜNG.

  • LIÊN LẠC.

  • Free Hit Counters
    Powered by technology.